روز جهانی چپ دست ها مبارک

وقتی چپ دست باشی همه ی قفل های دنیا باهات مشکل دارند و توی جهتی که فکر میکنی باید باز بشوند بسته میشوند! چپ دست که باشی حتمن روزهایی بوده که موقع غذا خوردن دستت به آرنج بغل دستی خورده و گوش ت یک ای بابای بلند مهمان شده! چپ دست که باشی باز کردن شیشه ی همه ی ماشین ها سخته، استفاده از موس کامپوتر سخته، قیچی دست گرفتن سخته. چپ دست که باشی بعد از تمام شدن کلاسِ درس حتمن به خاطر کج نشستن روی صندلی، کمر درد خفیف گرفتی... با همه ی ناملایمتی های روزگار، ما چپ دست ها هنوز وجود داریم و همچنان اصالت خودمان را حفظ کردیم پس زنده باد چپ دستی:)) 

هپی اینترنشنال لفت هندرز دی توو می اند آل آف لفت هندرز پیپل:)