بین وسایل های قدیمی یک شیشه عطر پیدا کردم که توش پر بود از بوی ِ خوبِ مورد علاقه ام. نمیدانم برای چند سال پیش است، نمیدانم اسم این بوی ِ خوب ِ موردعلاقه ام چیست؛ فقط میدانم دلیلی شد برای خوشحال بودنم. خیلی وقت بود بوی ِ مورد علاقه ام را گم کرده بودم و خدا میداند چقدر پیدا کردن میتواند خوب باشد.

*متن آهنگی از سارا نائینی